പ്രെപ്രെഷ് വകുപ്പ്

ഡിസൈനർ ഒത്തുകളി ഫയലുകൾ

Epson എന്നീ നിറം തെളിവ് മെഷീൻ

ഹൈഡെല്ബര്ഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലേറ്റ് മെഷീൻ 

അച്ചടി വകുപ്പ്

കൊമൊരി പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ എ

കൊമൊരി നാല് വർണ്ണ യന്ത്രങ്ങൾ ബി

കൊമൊരി ഗ്൪൦ സി

ഡി കൊമൊരി അമർത്തുക

പുത്തൻ കൊമൊരി ഇ

ജപ്പാൻ അഞ്ച് അച്ചടി മെഷീൻ

ബിംദെര്യ് വകുപ്പ്

ംബൊ നിദ്ര മെഷീൻ

ശേഖരണം മെഷീൻ

ബൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ സൊഫ്ത്ചൊവെര് ഓട്ടോമാറ്റിക്

ഓട്ടോമാറ്റിക് പശ ബാധ്യത മെഷീൻ

നന്നാക്കുന്നതു ബാധ്യത മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനവും

ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂന്ന് കത്തി മുറിക്കുന്ന മെഷീൻ

ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് കാണുക

ഫാക്ടറി കെട്ടിടം

ഓഫീസ് കെട്ടിടംWhatsApp Online Chat !