دمينځل رياست

طراح رغاونه دوتنې

Epson رنګ ثبوت ماشین

Heidelberg اتومات ماشین ذریعه 

د چاپونې چارو وزارت

Komori د چاپ ماشين يوه

Komori څلور رنګ ماشینونه ب

Komori G40 د C

Komori مطبوعاتي D

د ورښت په Komori پست

جاپان د پنځو رنګ د چاپولو ماشین

Bindery رياست

MBO تاوېدو ماشین

راټولول ماشین

اتوماتیک softcover الزامي ماشین

اتوماتیک سري الزامي ماشین

اتوماتیک کاندېدو stitching الزامي ماشین

اتوماتیک درې چاقو پرېکوونکې ماشین

زموږ دفتر د ودانۍ کتل

د فابریکې د ودانۍ

دفتری ودانیWhatsApp Online Chat !