අලුත්ම දෙපාර්තමේන්තුව

නිර්මාණ තරග පාවාදීමේ ගොනු

Epson වර්ණ සාක්ෂි යන්ත්රය

හයිඩ්ල්බර්ග් ස්වයංක්රීය තහඩු යන්ත්රය 

මුද්රණ දෙපාර්තමේන්තුව

Komori මුද්රණය කළ මුද්රණ යන්ත්රය ඒ

Komori හතර වර්ණ යන්ත්ර බී

Komori G40 සී

Komori මාධ්ය ඩී

Lastest Komori ඊ

ජපානය පහක් වර්ණ මුද්රණ යන්ත්රයක්

පොත් බැඳුම් දෙපාර්තමේන්තුව

MBO නවන යන්ත්රය

එකතු යන්ත්රය

බන්ධන යන්ත්රය softcover ස්වයංක්රීය

ස්වයංක්රීය මැලියම් බැඳී යන්ත්රය

බන්ධන යන්ත්රය මසා ස්වයංක්රීය සෑදල

ස්වයංක්රීය තුනක් පිහියක් කටර් මැෂින්

අපේ කාර්යාල සංකීර්ණය නරඹන්න

කර්මාන්ත ශාලාව ගොඩනැගිල්ල

කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලWhatsApp Online Chat !