201405221047166375

තත්ත්ව පාලනය

අපි වෘත්තීය QC කම්කරුවන් 12 ක්, ඔබ කොහේ හිටියත්, ඔබේ නිෂ්පාදන ආරක්ෂිතව, අප සමග වනු ඇත.

අපි සමස්ත නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය සඳහා දැඩි තත්ත්ව පාලනය අවධාරනය කරති. ගොනුව පරීක්ෂා සිට අවසන් ඇසුරුම් සහ නාවික කටයුතු ආරම්භ කිරීමට, එක් එක් පියවර කිහිප වතාවක් පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර අප අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සමග නිරන්තර සන්නිවේදන තබා ඇත.WhatsApp Online Chat !