អតិថិជនរបស់យើង

ពិព័រណ៍សៀវភៅនៅលើ

ពិព័រណ៍សៀវភៅកុមារ Bologna 

ម៉ាស៊ីនភ្ញៀវទ្រីនីដាដ

ទ្រីនីដាដដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់អតិថិជន

DSC_5427

ប្រទេសអូស្រ្តាលីកំពុងពិនិត្យមើលចុចអតិថិជន

ពិព័រណ៍សៀវភៅនៅលើអាមេរិច

ពិព័រណ៍សៀវភៅ BEA

DSC_7388-

UK Client Visiting

CC -low resolution

អតិថិជនកំពុងពិនិត្យមើលសេចក្តីអាមេរិក

ពិព័រណ៍សៀវភៅអាមេរិច

ពិព័រណ៍សៀវភៅហ្វ្រែងហ្វើត

ម៉ាស៊ីនភ្ញៀវហុងកុង

ហុងកុងដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់អតិថិជន

860b17f5

ជួបប្រជុំជាមួយអតិថិជនអាមេរិចWhatsApp Online Chat !